Poučení o ochraně osobních údajů

Tyto dále uvedené informace jsou poskytnuty dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zkráceně obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation) (dále jen jako „GDPR“).

Totožnost správce: Falconik s.r.o., sídlem Břenkova 186/15, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 03335844, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84480 (dále jen jako „správce“).


Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Břenkova 186/15, Černá Pole, 613 00 Brno, email: info@falconik.cz.

Účel zpracování osobních údajů: Provádění opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, přijetí a splnění objednávky, uskutečnění obchodu, vystavení faktury, vyřízení případných uplatněných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (reklamace), zajištění doručení zboží zákazníkovi, apod. (zákonnost zpracování = nezbytné pro splnění uzavřené kupní smlouvy – dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;


Za tímto účelem správce zpracovává Vaše:

 • identifikační údaje (osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka): jméno, příjmení, případně firma živnostníka, adresa (jde o doručovací adresuulice, město, PSČ, stát);

 • kontaktní údaje (osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem): e-mailová adresa, mobilní telefon/ telefon;

 • údaje o zboží objednávaného zákazníkem

 • údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Falconik s.r.o. (tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží mezi společností Falconik s.r.o. a zákazníkem): písemná a elektronická komunikace;

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonnou ani smluvní povinností. Nemáte tedy povinnost osobní údaje správci poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů ke zpracování však nebude možné vyřídit Váš požadavek týkající se projeveného zájmu o dodání zboží ze strany Falconik s.r.o..


Osobní údaje jsou zpracovávány ručně, nikoliv automatizovaně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro shora uvedené účely však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo. 


Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: pouze správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.

Vaše práva jako subjektu údajů související se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům


Máte právo vyžádat si od správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány či nikoliv. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;

 • kategoriích dotčených osobních údajů;

 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;

 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu


Je Vaším právem, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz („právo být zapomenut“)


Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování


Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst.1 GDPR, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.


Právo na přenositelnost údajů


Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Břenkova 186/15, Černá Pole, 613 00 Brno, email:, emailem na adresu: info@falconik.cz.


Způsob poskytnutí informací


Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům správce poskytuje bezplatně, a to co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od uplatnění práva. Správce je oprávněn takto stanovenou lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. Správce o prodloužení stanovené lhůty, včetně uvedení důvodů, je povinen subjekt údajů informovat.

Správce si vyhrazuje právo, pokud by došlo k uplatňování Vašich práv bezdůvodně či nepřiměřeně, zejména proto, že by se opakovala, účtovat Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo podat stížnost


Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce
Břenkova 186/15, Černá Pole, 613 00 Brno, email:, emailem na adresu: info@falconik.cz, osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení stížnosti, správce vyzve k doplnění takové stížnosti ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna a půjde o vadu bránící jejímu projednání, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky právní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení v nařízení GDPR.